תנאי שימוש 

​​

1. התנאים המפורטים בתקנון זה מהווים תנאי שימוש מחייבים לצורך השירותים המסופקים על ידי החברה, לרבות במכירה באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בנושא. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

4. מובהר בזאת כי רכישת שובר מוצע באתר מהוה בין היתר הצהרה לפיה הינך ממלא אחר הוראות תקנון זה ומקבל על עצמך את הוראות תקנון זה במלואן.

הגדרות

 בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"התקנון" - תקנון זה.

"החברה" ו/או  "קבוצת "טאיזו"- תגלית אסיאתית בע"מ ח.פ. 514742881  "מסעדת טאיזו "- המסעדה ברח' דרך מנחם בגין 23, תל אביב.   

"מסעדת a " – המסעדה ברח' דרך מנחם בגין 121 , תאריך משוער (בלבד) לפתיחת מסעדת a 30.12.2020 . אולם אין בתקנון זה התחייבות מצד החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמן כי מסעדה זו

"משתמש" - כל אדם בגיר, אשר מלאו לו 18 שנים; הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי; המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

"האתר"- https://www.coronataizufund.com

 "שובר"- לעניין תקנון זה – ניתן להפצה ולמימוש בהודעת טקסט, במייל בסמארט-פון או מודפס והמופק על ידי קבוצת טאיזו בלבד.

"שובר מתנה": שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, למעט ערך כספי, תוקפו שנתיים מיום קבלתו , או מיום פתיחת המסעדה הרלוונטית לקהל הלקוחות, על פי המאוחר, ובכפוף להוראות תקנון זה.

"מנהל האתר"- קבוצת טאיזו  ו/או מי מטעמה.

כללי

 האתר נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע, לבחון ולרכוש שוברים המוצעים בו בצורה קלה ונוחה.

האתר מופעל על ידי מנהל האתר.   

מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש באתר, באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, מנהל האתר יפעל ככל האפשר לעדכן את המשתמשים, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתקנון זה.

 מנהל האתר רשאי לשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו סוגי השוברים או זמינותם, השירותים הניתנים בו, ולהפסיק הפצתו של שירות או שובר וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על כל משתמשי האתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.

תנאי תקנון זו מצויים באתר והינם חובה לעיון המשתמשים אשר מעוניינים לרכוש שוברים וליהנות משירותי האתר המלאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

השוברים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של המשתמש ולא למטרות מסחריות ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות אם לדעת מנהל האתר המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים; אם המשתמש הפר איזו מהוראות תקנון זה; אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 אופן רכישת שובר

כדי לרכוש שוברים באתר, בעת ביצוע הכישה יידרשו המשתמשים למסור את אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמם (כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, יישוב, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי) (להלן: "הפרטים האישיים").

אם הזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים של המשתמש, מנהל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה. על פי חוק המשתמש אינו חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם המשתמש לא מסראת כל הפרטים המבוקשים לא יוכל המשתמש להשתתף ברכישת השובר.

 המחירים המוצגים לצורך רכישת השוברים כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

חיוב המשתמש יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

עם אישור הפעולה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי השובר הרלבנטי, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל מנהל האתר.

מנהל האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת מוצרים ו/או שירותים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים: נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר; במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה; במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין. במקרה זה רוכשי השוברים יזוכו בעלות הרכישה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בכל הנוגע לכך.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. אם חברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויות המשתמש תבוטל הזמנת השובר.

את השובר המשתמש יוכל להדפיס או לשלוח באמצעות המייל או באמצעות הודעת טקסט, הכל כפוף להנחיות ושיקולי קבוצת טאיזו, ובלבד והמשתמש יוכל להוכיח את בעלותו בשובר ובלבד והשובר לא נוצל במלואו או בחלקו על ידי אדם אחר.

המשתמש מאשר בזאת קבלת הקבלה והשובר באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת רכישת השוברים.

מנהל האתר יהיה רשאי לעדכן את כמות המינימום של השוברים או את כמות המקסימום של השוברים הניתנים לרכישה.

תוקף השוברים ומימושם

השוברים מהווים "שובר מתנה" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981, שובר מתנה נזכר בסעיף 14ז לחוק אך אינו מוגדר שם. בעל ערך כספי נקוב, שנרכש בסכום הכספי הנקוב עליו, באופן שתמורתו שולמה מראש במלואה אך המוצר או השירות טרם סופק.

השובר יהיה תקף לשנתיים מהיום בו המסעדה תחזור לפעילות בהתאם לצווים, התקנות החוקים ו/או ההנחיות השונות של רשויות השלטון הרלוונטיות, עקב התפרצות נגיף הקורונה בישראל, או מהיום בו תפתח מסעדת a תלוי בשובר שנרכש ובהתאמה. 

באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף והמשתמש יאבד את זכאותו לצרוך את השירות כמפורט בו  ומבלי שיהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

במקום מימוש השובר הספציפי שנרכש, יוכל המשתמש לבחור לקבל שובר כספי לשימוש במסעדת טייזו או במסעדת a בהתאם למסעדה שבה רכש את השובר.

למען הסר ספק, לא ניתן לממש שובר יותר מפעם אחת, ולא ניתן לממש שובר שפג תוקפו.

קבוצת טאיזו לא תהא אחראית לאובדן, גניבה, שיכפול של השוברים.

השובר אינו מהווה הזמנת מקום במסעדה או תיאום השירות (למשל, הזמנת שולחן במסעדה), כאשר הדבר נדרש.

אחריות

קבוצת טאיזו  לא תהיה אחראית למידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי רוכש השובר, לרבות כתובת מייל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא נכון/עדכני/מטעה וכו'. קבוצת טאיזו תשלח את השובר בהתאם לפרטים אשר המשתמש מסר AS-IS.

קבוצת טאיזו לא אחראים להגעת השובר למשתמש, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או משתמש שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט.

לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של השובר.

קבוצת טאיזו אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם למשתמש כתוצאה מרכישת השובר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המשתמש או של צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק וכד'.    

המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת מייל וכיוצא באלה טעויות.   

המשתמש פוטר את קבוצת טאיזו מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

קבוצת טאיזו לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני, וירוס הקורונה וכדומה.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא קבוצת טאיזו בסכום נזק העולה על מחיר השובר אשר הוזמנו ושולמו על ידי המשתמש. 

מדיניות ביטולים

ביטול רכישת שובר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981, העוסקות במכר מרחוק.

 לצורך ביטול, יש לפנות בכתב לקבוצת טאיזו בדואר אלקטרוני ולכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר.

דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתקנון זה ובהתאם לעמידה בהוראות חוק הגנת הצרכן ביטול עסקאות העוסקות במכר מרחוק, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מבניהם.

 עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותו של מנהל האתר לתבוע את נזקיו כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.

עם ביטול העסקה, יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לממשו בבית העסק.

שונות

דין החל הינו הדין הישראלי בלבד.

בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה ו/או בקשר עם השירותים.

הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם.

כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה למנהל האתר על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י מנהל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.